...

Povezava med nekaterimi UV-filtri in melanomom

Kako varni so UV-filtri v sredstvih za zaščito pred soncem? Lahko z gotovostjo trdimo, da ščitijo pred nastankom melanoma? Kot kažejo prvi izsledki, žal ni tako. Nekateri celo spodbujajo razrast melanomskih celic in celični kanibalizem, je na srečanju Dermatološki vikend v Rimskih termah povedala dermatologinja dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med.

Za potrditev podatkov bodo potrebne obširnejše raziskave, kljub temu pa so najdbe predklinične raziskave, ki jo je opravila dr. Prunk Zdravkovićeva s kolegi iz Univerze Harvard in Univerze v Ljubljani, skrb zbujajoče. Zato si prizadevajo zbrati dovolj podatkov, da bi lahko spodbudili proizvajalce sredstev za zaščito pred soncem, da te izdelke pred uporabo testirajo tudi za različne označevalce rakavih matičnih celic.

PREUČEVANI FILTRI

V sredstvih za zaščito pred soncem se uporablja več kot 50 filtrov. V omenjeni raziskavi so preučili kemičnega (oktokrilen) in mehanskega v dveh oblikah (titanijev dioksid v mikronski in nano obliki). Te tri oblike so izbrali, ker se pogosto uporabljajo v preparatih za zaščito pred soncem. Kot je povedala dermatologinja, je oktokrilen po nekaterih podatkih prisoten v kar 40 % vseh sredstev za zaščito pred soncem. Za dve obliki titanijevega oksida pa so se odločili, ker sta filtra sicer kemično identična, vendar imajo filtri v nanoobliki znatno večjo specifično površino ter kažejo popolnoma drugačne fizikalne lastnosti.

TUMORSKI OZNAČEVALEC

»Označevalec tumorskega napredovanja je transmembranski protein ABCB5, ki se izraža predvsem v koži. V zelo majhnem deležu je prisoten v zdravih melanocitih, v večjem deležu v melanomskih celicah primarnega melanoma, še v večjem pa v metastatskih melanomskih celicah,« je povedala dr. Prunk Zdravkovićeva. Razložila je, da je bilo v preteklosti že ugotovljeno, da celice, ki izražajo protein ABCB5, hitreje metastazirajo in so povezane z agresivnejšim melanomom. Poleg tega so celice z izraženim proteinom ABCB5 povezane s kemorezistenco (zaradi transporta zdravil iz celic) in odpornostjo na radioterapijo – ker kemoterapija in radioterapija ciljata na celice, ki se hitro delijo, protein ABCB5 pa vzdržuje počasni celični cikel, ki je značilen za matične celice oziroma v tem primeru za melanomske matične celice. »V teoriji to pomeni, da se ostale rakave celice ali ABCB5 negativne celice lahko uničijo, vendar sčasoma pride do relapsa, saj so ABCB5+ zaradi svojih lastnosti matičnosti sposobne rekonstruirati tumorsko maso. V zadnjih letih je zdravljenje metastatskega melanoma izjemno napredovalo, žal pa pri znatnem deležu bolnikov v nekaj letih pride do relapsa. Zato številni raziskovalci po svetu iščejo načine, kako ciljano uničiti subpopulacijo melanomskih celic ABCB5+,« je dejala.

RAZLIKE MED FILTRI

Pri titanijevem dioksidu v mikronskih delcih se je z naraščajočim časom izpostavljenosti izražanje mRNA za protein ABCB5 statistično značilno zmanjšalo. Celice, izpostavljene temu filtru, so bile manj agresivne v primerjavi s kontrolno skupino, kjer celice niso bile izpostavljene nobenemu filtru. Ob nanosu se je filter zaradi elektrostatične interakcije začel približevati celicam (celična membrana ima negativni, filter pa pozitivni naboj). Pri titanijevem dioksidu v nanoobliki so bili rezultati drugačni: po izpostavitvi filtru se je izražanje mRNA za protein ABCB5 statistično značilno povečalo. Izpostavljene celice so postale agresivnejše v primerjavi s celicami iz kontrolne skupine. »Po izpostavljenosti se je filter začel nalagati na celice in sčasoma začel prodirati v celično membrano ter se znotraj celic tudi nabirati. Predhodno opravljene raziskave so pokazale, da je to lahko osnova za oksidativni stres in genotoksičnost, ki ju ta filter lahko sproži,« je razložila dermatologinja. Tudi pri izpostavljenosti oktokrilenu se je izražanje mRNA za protein ABCB5 statistično značilno povečalo, poleg tega se je pod mikroskopom pokazalo, da so se v 24 urah od izpostavljenosti filtru pokazale melanosfere, celice so se diferencirale v melanomske matične celice. »Še bolj skrb zbujajoče pa je, da smo opazili tudi kanibalizem (avtofagijo) teh celic do sestrskih celic, kar je pojav izključno rakastih/tumorskih celic in omogoča hitrejše metastaziranje. Za potrditev vseh podatkov so potrebne obširnejše raziskave, je pa pri uporabi tega filtra potrebna previdnost,« je sklenila dr. Tanja Prunk Zdravković in poudarila, da je še vedno najboljša zaščita izogibanje UV-žarkom, ko je sonce najmočnejše, ter uporaba UV-oblačil.

Avtorica: Noemi Kandus
Članek je bil objavljen na https://www.pharmonia.si/poglobljeno/melanom/ 

Do portala pharonia.si lahko sicer dostopa le strokovna javnost.

Košarica
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.